• Teerput Vasse: Bestuurders, wees eens eerlijk!

  , ,

  Gisteravond was er een voorlichtingsavond over de teerput Vasse waar ik hier al eerder over heb geschreven. Diverse bestuurders zoals de burgemeester van Tubbergen, de gedeputeerde van de provincie Overijssel en de directeur van aannemersbedrijf Plegt-Vos Fuhler -belast met de sanering- maakten er veel werk van om de onrust van de dorpelingen weg te nemen. Onrust die ontstaan is na het stilleggen van de werkzaamheden rondom de sanering van de teerput die twee jaar geleden werd gestart. 
  Inmiddels ligt het terrein al die tijd open als een gapende wond in ons mooie landschap en vormt allen al de aanblik op het bovenborrelende zuurteer voldoende aanleiding tot onrust. Tot nu toe was noch de aannemer, noch de gemeente of provincie in staat om uit te leggen waarom het saneringswerk stil lag. Blijkbaar was het noodzakelijk om de situatie te herzien, dat nu heeft geresulteerd in een nieuw plan van aanpak.

  foto: Helmi Eshuis

  Onrust in Vasse

  Zowel de gedeputeerde als de burgemeester refereerden aan de onrust die ontstaan is doordat de dorpelingen -o.a. bij monde van de dorpsraad- er flink op hebben aangedrongen om duidelijkheid te geven omtrent de problemen die men tegen is gekomen, inzicht in de meetresultaten te geven en de toekomstige oplossingen te presenteren. Bij de twee voorlichtingsavonden die dit najaar werden georganiseerd slaagden onze bestuurders er echter niet in om die onrust weg te nemen.
  De reden hiervoor is simpel, er ligt een giftig perceel in onze achtertuin dat na tientallen jaren praten -inclusief gerechtelijke procedures- eindelijk opgeruimd zou worden, en nu ligt het werk al weer een half jaar stil? Al die tijd wordt er gedraaid en ontwijkend gereageerd op terechte vragen van bezorgde burgers. Mijn advies zou zijn om het eens eerlijk en helder te formuleren. Als ik goed luister naar het gedraai en de ontwijkende antwoorden wordt feitelijk het onderstaande gezegd:

  Zo hadden ze het kunnen zeggen...

  1. We verontschuldigen ons voor het beleid uit het verleden. De overheid heeft in de jaren zestig en zeventig ernstige inschattingsfouten gemaakt door dergelijke stortplaatsen te legitimeren. Ons land zit nu opgescheept met verschillende percelen vervuilde grond waarvan we niet goed weten wat we ermee aan moeten.

  2. Het heeft geen zin om over die onzalige beslissingen van destijds door te praten of vinger te blijven wijzen. De overheid is uiteraard verantwoordelijk voor de huidige situatie, maar hoe?

  3. We weten dat er rotzooi in zit, maar niet wat de exacte samenstelling daarvan is. Dat klinkt natuurlijk vreemd want het waren immers legale stortingen van zuurteer die volgens vergunning werden uitgevoerd, maar helaas zijn er ook diverse illegale stortingen geweest zodat we domweg niet weten wat er nu precies is gedumpt. Er zijn wel diverse steekproeven gedaan. Wat we wel uit de metingen kunnen afleiden is dat die substantie gevaarlijk is voor mens en dier en liever niet aan de oppervlakte mag komen en ook niet met het grondwater mag vermengen. Helaas is dit de afgelopen veertig jaar wel met regelmaat aan de orde geweest zodat we in de jaren negentig voor de zekerheid de waterwinning in de directe omgeving hebben gestaakt en plannen zijn gaan maken voor een sanering. We kunnen uit onderzoek niet met zekerheid vaststellen of dit alles tot dusver schade voor de leefomgeving of gezondheid heeft gehad, maar voor de zekerheid gaan we wel uit van mogelijke schade zodat we destijds besloten hebben om de meest afdoende oplossing voor de lange termijn uit te voeren.

  4. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden zoals die een aantal jaar geleden zijn gestart bleek dat de put veel instabieler was dan vooraf werd aangenomen. Na het afgraven van de toplaag bleek dat de onderliggende substantie tegen verwachting in na veertig jaar nog steeds actief is en naar de oppervlakte borrelt. Bovendien onstond er gasvorming. Dat is aanleiding geweest om de plannen te herzien. Het nieuwe afdekplan dat vanavond wordt gepresenteerd is daaruit voortgekomen.

  5. Helaas is die oplossing niet de beste. We zijn het met u als dorp eens dat de beste oplossing zou zijn om die hele teringput af te graven en het zuurteer af te voeren. Helaas is die oplossing te kostbaar en bovendien, waar moet de troep naar toe? Is het niet het verplaatsen van het probleem?

  6. De geschiedenis heeft jullie als dorp dus opgezadeld met een vervelende erfenis die we zullen proberen te beheersen. Meer kunnen we er helaas niet aan doen. We leven met jullie mee en gaan er optimistisch van uit dat de uit te voeren oplossing afdoende is om de leefomgeving en de gezondheid te beschermen. De meetgegevens zullen we ook in de toekomst intensief blijven monitoren. Mocht de situatie in de toekomst veranderen dan zullen we natuurlijk opnieuw bekijken wat de volgende stappen zijn...


  Wees eens transparant!

  In feite is de strekking van bovenstaande boodschap hetzelfde als tijdens de twee bijeenkomsten is gezegd. Helaas verpakken onze bestuurders die boodschap telkens in sussende woorden, ontwijken ze terechte vragen, en proberen ze elkaar ambtelijk in te dekken. Daarmee laden ze de verdenking op zich dat er meer aan de hand is en dingen verzwegen worden. En dat is nu precies waarom er onrust heerst bij de bevolking van Vasse. Wees transparant en zeg gewoon waar het op staat! Mondige burgers prikken hier zo doorheen...